Rättegångstävlingen baserar sig på den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europeiska människorättskonventionen) från år 1950. Finland anslöt sig till Konventionen 1990 och i dag är konventionen gällande rätt i Finland. Tävlingen hölls första gången år 1984 och det första priset, SEK 15.000, utbetaldes ur det skadestånd som pålagts den svenska staten i fallet Sporrong och Lönnroth mot Sverige (mål 7151/75 och 7152/75). Tävlingens syfte är att göra Konventionen känd bland juris studerande och jurister i Norden.

I tävlingen utgår man från ett fiktivt rättsfall. På basis av detta framställer tolv lag i Norden en skriftlig inlaga. Efter skriftväxlingen förbereder sig lagen för den muntliga delen. I början av juni träffas lagen i en av de nordiska huvudstäderna och pläderar mot varandra. Finalen 2011 gick av stapeln i Helsingfors. 2012 disponerar Stockholm finalen.